De (V)SO-locatie is goed toegankelijk en voldoet aan alle normen t.a.v. veiligheid. Er vinden regelmatig ontruimingsoefeningen plaats. Meerdere personeelsleden zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener (BHV-er).
Zij kunnen reanimeren en EHBO verlenen. Een aantal personeelsleden is daarnaast nog in het bezit van een EHBO-diploma. Tevens is er in en rond om ons gebouw permanente camerabeveiliging.
Het team van de PWA draagt gezamenlijk zorg voor een veilig pedagogisch klimaat en het welbevinden van leerlingen en medewerkers. Daar hoort bij dat wij, uiteraard op gepaste wijze, ingrijpen
als personen zich binnen de schoolomgeving in een onveilige situatie bevinden. Die onveiligheid kan bijvoorbeeld ontstaan door agressief gedrag waarbij fysiek geweld gebruikt wordt. Ons personeel is geschoold in het professioneel “onder controle brengen” van leerlingen die soms sterke fysieke uitingen laten zien. Als de veiligheid daarbij in het geding is grijpen wij op professionele wijze in. Jaarlijks wordt de veiligheidsmonitor afgenomen en twee jaarlijks een leerlingtevredenheidspeiling.

Het PWA heeft 5 vuistregels:

 1. Taalgebruik
  Je spreekt met fatsoen, dus geen scheld- en schuttingwoorden.
  Je spreekt medewerkers aan met meneer/mevrouw of juffrouw/
  meester.
 2. Respect
  Je gaat op een respectvolle manier om met elkaar (ook op social
  media), met elkaars spullen en met het gebouw.
 3. Rust
  We lopen rustig, blijven van elkaar af en praten rustig met elkaar.
 4. Mobieltje
  Onder lestijd liggen mobiele telefoons en waardevolle spullen in
  je kluisje of telefoontas.
 5. Check
  Zorg dat je op tijd bent en controleer voor je de klas binnengaat
  het volgende: mobiel in kluis, kauwgom uit je mond, pet af en jas
  aan de kapstok of kluis.