Medezeggenschapsraad (MR)

Een wettelijk geautoriseerd orgaan is de Medezeggenschapsraad (MR). Binnen de MR is advies en inspraak van ouders en leerkrachten geregeld. Het beleid van de school wordt getoetst. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgesteld in het MR-reglement.

In de MR is een evenredige afvaardiging van ouders en personeelsleden actief. Een lid van de MR heeft zitting voor een periode van 2 jaar. Na de zittingsperiode treedt het MR lid af en is terstond herkiesbaar, steeds voor een periode van 2 jaar met een maximum van 8 jaar.

U bent als ouder bij de openbare vergaderingen van harte welkom.

Wilt u elke notulen voortaan per mail ontvangen? U kunt ons mailen en aanmelden voor het ontvangen van de notulen per mail!

pwa@veldvest.nl