Regelmatig vragen ouders de school of het mogelijk is om een deel van het PGB voor activerende of ondersteunende begeleiding in te zetten in de school. Wij zijn van mening dat het aanleren van instrumentele of sociale vaardigheden tot onze onderwijskundige verantwoordelijkheid behoort. Het is voor onze organisatie in praktische zin ondoenlijk om personen, die door middel van een PGB op de werkvloer worden ingezet, aan te sturen, te volgen en te begeleiden. Daarom gaan wij
alleen met PGB-inzet akkoord als wijzelf daarin de initiatiefnemer zijn. Dat kan bijv. in bepaalde situaties als er sprake is van ernstige didactische en pedagogische handelingsverlegenheid ten aanzien van de
begeleiding van de leerling en daardoor uitval in het onderwijs dreigt.
Een ander argument om geen PGB in het onderwijs in te zetten voor een individuele leerling is het principe van gelijkheid in ondersteuning en begeleiding van leerlingen.
In sommige situaties echter kan de zorg voor een leerling dermate bovengemiddeld en arbeidsintensief zijn, dat wij inzet van een zorgbudget onontbeerlijk vinden en dit met de ouders van het betreffende
kind bespreken.