Ontwikkeling in beeld

Parnassys

Wij registreren de leervorderingen van de leerlingen in Parnassys. Dat is een digitaal systeem om gericht het lesaanbod te plannen, conform het ontwikkelingsprofiel en om de leerlingen goed te kunnen volgen in hun ontwikkeling. Tweemaal per schooljaar worden de ouders van de VSO leerlingen uitgenodigd om kennis te nemen van de vorderingen op alle ontwikkelingsgebieden. De ouders van SO leerlingen komen drie keer per schooljaar praten over de ontwikkelingen. Ouders krijgen de doelen mee op papier en een doorkijkje in het systeem, zodat zij weten in welke fase van ontwikkeling de leerling zit.

Hoe werkt Parnassys

Parnassys heeft leerlijnen in het systeem, onderverdeeld in kleine stapjes, waarbij datgene wat we zien aan ontwikkeling, afgevinkt wordt op de bijbehorende ontwikkelingslijn. Zo kun je de totale ontwikkeling van een leerling zichtbaar maken, wat gaat (vanzelf) goed en waar stagneert het? De leerkrachten, vakspecialisten, logopedist en psycholoog hebben het schrijfrecht op hun eigen vakgebied en leerlijnen.

Wat vertellen de leerlijnen

De schooljaren worden weergegeven op de ontwikkelingslijnen. Dit correspondeert met het bijbehorende ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling. De leerkracht kan precies zien wat hij aan moet bieden. Gedurende het schooljaar registreert de leerkracht vervolgens de vorderingen van de leerling. Gedurende het schooljaar worden zo ook de doelen geactualiseerd en blijft het lesaanbod afgestemd op de fase van ontwikkeling waarin de leerling zich bevindt.

Hebben alle leerlingen dezelfde ontwikkelingslijnen?

Voor alle leerlingen zijn de leerlijnen gekoppeld aan het OPP. Dat is voor elke leerling door de Commissie voor de Begeleiding (CvB) vastgesteld. De lijnen zitten standaard in het Parnassys systeem en het systeem koppelt de leerlijnen aan het betreffende OPP. Daarnaast zijn er speciale lijnen voor de MG-leerlingen, dit zijn de Pancius leerlijnen. Daarvan zijn de stapjes en doelen kleiner gesteld, omdat deze leerlingen zich in het algemeen in heel kleine stapjes ontwikkelen.

Er is geen of weinig ontwikkeling op een lijn te zien, wat zegt dit?

Dat kan betekenen dat de leerling problemen ondervindt die te maken hebben met zijn beperking, stoornis of handicap. Dit kan dan een aandachtspunt zijn bij de jaarlijkse bespreking van het CvB met de leerkracht. Daar wordt gepland actie op ondernomen door aan die lijn/ontwikkelingsfase extra aandacht te besteden en hier tijdens het oudergesprek de ouders over te informeren.


Er kan zowel vanuit onderwijskundig en/of opvoedkundig oogpunt een reden zijn die een andere actie vraagt. Bv. het bijstellen van het OPP omdat het te hoog of te laag is gesteld. Of wanneer er speciale kind-kenmerken of stoornis-gerelateerde problemen zijn. Er wordt dan een plan van aanpak gemaakt, of de leerlijnen die niet haalbaar zijn om die reden, worden uitgeschakeld. Daarbij wordt dan besproken op welke gebieden de leerling zich nog wel verder kan ontwikkelen.

Wat staat er nog meer in het Parnassys systeem?

Naast de registratie van de leervorderingen en leerlijnen staat er nog meer informatie in het Parnassys systeem, omdat het tevens een digitaal administratief systeem is.

Stamkaart met administratieve gegevens, NAW, Email, telefoonnummer etc.Verzuim registratieNotities van leerkracht, logopedist, vakdocent/specialist, psycholoog, coördinator stage en toeleiding, locatieleider (CvB)Leerkracht notities vanuit het oudergesprekHet ontwikkelingsperspectief en IQ van de leerlingLogboek van de groepToets resultaten van de leerling

Wat is het ontwikkelingsperspectief? (OPP)

Wettelijk zijn we als school verplicht om het ontwikkelingsperspectief (OPP) van een leerling vast te stellen. Welk niveau/profiel verwachten we dat een leerling heeft als hij/zij het SO/VSO gaat verlaten? De Commissie voor de Begeleiding (CvB) stelt het perspectief vast als de leerling op school komt op grond van het dossier en op grond van testen en toetsen. Bij een overstap van het SO naar het VSO wordt opnieuw het OPP bekeken en vastgesteld. Het CvB volgt de ontwikkeling gedurende de schoolloopbaan, minimaal 2 x per jaar en stelt indien nodig het perspectief bij. Dit gebeurt altijd na besprekingen met leerkrachten en met personen die met uw kind werken, zoals logopedisten of psycholoog.

Wat is mijn rol als ouder?

We zien op school veel, maar niet alles. Daarom verwachten wij dat ouders komen op het gesprek waarvoor u 2 x per jaar, meestal in november en mei, uitgenodigd wordt. Gesprekthema’s daarbij zijn:

Verloopt de ontwikkeling volgens plan?Krijgt de leerling een specifiek aanbod en waarom?Stagneert de ontwikkeling in bepaalde fasen en hoe komt dat?Hoe verhoudt zich de ontwikkeling van het sociaal-emotionele gedrag in relatie tot de cognitieve ontwikkeling?Hoe gaat het thuis? Enz.

Tot slot

Als u vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind in het algemeen dan kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht.