In het VSO worden diverse vakken aangeboden. Dit vindt plaats op diverse domeinen:
• Techniek en arbeid
• Zorg en welzijn, waaronder horeca, facilitaire dienstverlening, winkeltraining en administratie
• Natuur: groen en dierverzorging
• Crea en muziek, waaronder culturele oriëntatie en creatieve expressie
• Digitale vaardigheden

Het karakter van een vak wordt bepaald door:
• doelgerichtheid, een vak leidt leerlingen op tot de toekomstige uitstroombestemming,
• planning, een vak kent een ontwikkelingsgericht aanbod volgens vastgestelde leerlijnen (ParnasSys), met geplande toetsmomenten,
• certificering waar mogelijk (en interne “bewijzen van deelname”).
Het doel van het vak is om leerlingen gericht op één ontwikkelingsdomein een aanbod te geven op een zo hoog mogelijk individueel niveau, dat gericht is op toeleiding naar passende arbeid, vormen van
beschut werk of dagbesteding.

Globale route

De route die de leerling op het PWA College binnen het vakonderwijs volgt is hieronder schematisch weggezet. Voor leerlingen waar meer maatwerk een vereiste is, wordt gekeken naar een aangepast traject.

Leerjaar 1: kennismaken met de diverse vakken
• Kennismaking met het vak in de werkomgeving (docent, mentor met leerlingen). Er wordt gewerkt aan leervoorwaarden; vaardigheden in relatie tot het vak: Loopbaanportfolio, Zedemo, Beroepen interessetest
Leerjaar 2: oriëntatie binnen het vak
• Elke week krijgen de leerlingen 1 uur vak en alle vakken rouleren.
• Aan het einde van het schooljaar wordt gezamenlijk een profiel bepaald.
Leerjaar 3: werken aan vakinhoudelijke doelen en werknemersvaardigheden.
• Leerlingen werken in het geselecteerd profiel (1 of 2, alle combinaties zijn mogelijk).
• LOL (leren op locatie) stage is mogelijk als het past bij de ontwikkeling van de leerling.
Leerjaar 4: uitbreiden van vakinhoudelijke doelen binnen zowel het vak als LOL, verder ontwikkelen van werknemersvaardigheden en vaststellen van uiteindelijke profielkeuze
• Leerlingen werken in de profielkeuze/ LOL.
Leerjaar 5: aangeleerde vaardigheden vanuit het vak zelfstandig toepassen in de praktijk > stage
• Stage (als stage mislukt, opzet van een nieuwe stage met ondersteuning).
• Vakaanbod blijft mogelijk bij 1 dag per week stage. Bij 2 dagen stage vervalt het vakonderwijs.
Leerjaar 6: voorbereiden om zelfstandige deelname aan de maatschappij en het arbeidsproces (schoolverlaten)
• Intensivering stage/uitstroom (minimaal 2 dagen stage en minder vakonderwijs).