LET OP! Vanaf heden hanteert de PWA een wachtlijst voor nieuwe aanmeldingen.

Informatie met betrekking tot aanmelding

Als u contact wilt met de PWA school voor een aanmelding kunt u contact opnemen met de administratie via telefoonnummer 040-2534300. Zij brengen u in contact met de juiste persoon. Tijdens dit contact worden u ook alvast wat persoonlijke gegevens gevraagd over de leerling. Dit is gebruikelijk om een eerste inschatting te maken of de leerling tot onze doelgroep behoort. Als dat niet het geval is proberen wij u de juiste weg te wijzen.

Als u een oriëntatie wilt op de PWA school, kunt

u een afspraak maken voor een rondleiding. Meestal gebeurt dat door de locatieleider van het SO, als het een jonge leerling betreft (van 4 tot 12 jaar). De locatieleider van het VSO leidt u rond als het een leerling van 12 jaar of ouder betreft. Zij vertellen u over ons onderwijsaanbod.

Voorafgaand aan een definitieve plaatsing op een ZML school moet er een zgn. toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd. De school waar uw kind onderwijs krijgt of de school waar u aanmeldt moet deze TLV aanvragen (basisonderwijs, SBO, SO of VSO). Vervoer en nabijheid spelen vaak een beslissende rol.

De TLV moet worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband PO Eindhoven (3007) of het samenwerkingsverband PO de Kempen 3009, of het samenwerkingsverband RSV PVO 3007 (afhankelijk van de leeftijd en de woonplaats van de leerling). Deze Samenwerkingsverbanden beoordelen of uw kind in aanmerking komt voor een extra onderwijsbudget. Bij de aanvraag hoort het verzamelen van gegevens die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen. Hieromtrent zal er met u als ouders een afspraak worden gemaakt. Als de aanvraag gedaan is ontvangt u binnen 6 weken een besluit: dat kan positief zijn (uw kind krijgt een TLV) of negatief (uw kind wordt afgewezen, omdat hij of zij niet hoort tot de doelgroep voor het ZMLK).

Met de uiteindelijke plaatsing is een budget gemoeid dat verstrekt wordt aan de school waar de leerling geplaatst wordt.


Wij verwelkomen u graag

Als de TLV is afgegeven worden de overige administratieve zaken afgehandeld. We kijken goed of we een leeromgeving (leerzone) hebben, die past bij de onderwijsbehoefte van uw kind, bij voorkeur met leeftijdsgenoten.

Er wordt een afspraak gemaakt voor de eerste schooldag en u moet zelf het vervoer aanvragen bij uw gemeente.

Binnen zes weken na de inschrijving wordt een Ontwikkelingsperspectief (OPP) vastgesteld door de Commissie voor de Begeleiding (CvB). Dit gebeurt op grond van niveau en toetsgegevens. De schoolarts nodigt u uit voor een onderzoek/gesprek, de logopediste doet een kort taal-spraakonderzoek en een fysiotherapeut (Severinus) doet een bewegingsonderzoek. De psycholoog kijkt, samen met de leerkracht, naar het persoonsbeeld en de leerdoelen.

Dit totaalbeeld wordt uiteindelijk weergegeven in het OPP rapport waarin de leerroute vastgesteld wordt. U wordt uitgenodigd voor het OPP gesprek door de CvB. Wij hebben als doel elke leerling uit te laten groeien tot een evenwichtige persoonlijkheid, die zo zelfstandig mogelijk kan participeren als volwaardig burger in onze maatschappij.

Op eigen wijze je leren ontwikkelen” is daarom ook onze slogan.

Wilt u meer informatie over de aanmelding of de aanvraag van een TLV, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Aanmelden kan ook telefonisch:

Voor de leeftijd 4 t/m 12 neemt u contact op met Femke Ritz 040-8200772
Voor de leeftijd 12 t/m 20 neemt u contact op met Noor van Dongen 040-2534300