Visie en Missie

Visie

Met onze visie geven we aan waar we als organisatie voor staan.
Deze visie is belangrijk want hij versterkt prestaties, stimuleert verandering,
vormt de basis voor een strategisch plan, motiveert individuen, bevordert de besluitvorming en geeft richting.
De visie van de PWA school sluit aan op de uitgangspunten van het Veldvestbeleid
en richt zich onder meer sterk op samenwerking met het regulier onderwijs en de kwaliteitszorg.
Onze visie kent de volgende vijf basisprincipes;

  • Het onderwijs gaat uit van de individuele leer- en ontwikkelingsbehoeften van elk kind
  • Het onderwijs vindt plaats in een context waarin gezamenlijke verantwoordelijkheid belangrijk is
  • Het onderwijs zet sterk in op relatie
  • Het onderwijs richt zich op het ontwikkelen van individuele autonomie
  • Het onderwijs is erop gericht om de competenties en bijbehorend zelfbeeld van leerlingen te vergroten.

 

Missie

De missie van de PWA school zegt kernachtig wat het bestaansrecht van onze school is en waar we in de toekomst naartoe willen. De missie beschrijft wat we doen en waarom: 

  • De PWA school biedt kwalitatief goed onderwijs met adaptieve ondersteuning aan leerlingen met een verstandelijke beperking, met behulp van een passend onderwijsaanbod.
  • De school begeleidt en ondersteunt leerlingen in hun groei naar volwassenheid. In deze begeleiding streven we naar een optimaal rendement op het gebied van persoonswording, zelfstandigheid en zelfredzaamheid, zoveel mogelijk op maat voor de individuele leerling.
  • Onze leerlingen zijn mederegisseur van hun ontwikkelingsproces. Dit komt onder andere tot uiting in een lesaanbod op maat dat aansluit bij het ontwikkelingsperspectief. Bovendien kijken we naar de manier waarop de leerling het best leert (leerstrategie). Ons multidisciplinaire team is ingespeeld op deze werkwijze en de medewerkers bieden leerlingen in nauwe samenwerking optimale begeleiding op maat. Omdat we werken in zgn. leerzones is het team gezamenlijk verantwoordelijk voor het leerproces. Daarbij heeft elke discipline zijn eigen verantwoordelijkheid, taak en rolneming. Binnen dit proces heeft de leerkracht de regie.
  • We bieden onderwijs en begeleiding op onze locaties, elk met een eigen karakter, die zo goed mogelijk aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van de verschillende doelgroepen. Kenmerkend daarbij zijn een uitdagende leeromgeving en het veilige pedagogische klimaat.