Visie en Missie

Visie PWA-school

Met onze visie geven we aan waar we als organisatie voor staan. Een visie is belangrijk, want hij versterkt prestaties, stimuleert verandering, vormt de basis voor een strategisch plan, motiveert individuen, bevordert de besluitvorming en geeft richting. De visie van de PWA-school sluit aan op de vijf speerpunten van het Veldvest-beleid en richt zich onder meer sterk op passend onderwijs en de kwaliteitszorg.

De visie van de PWA-school luidt als volgt: 

'De Prins Willem-Alexanderschool biedt kinderen met een verstandelijke beperking op respectvolle wijze passend onderwijs in een veilige, plezierige en warme omgeving. Door uit te gaan van de leer- en ontwikkelingsbehoeften van de individuele leerlingen begeleiden we hen naar zelfredzaamheid en een gelukkige toekomst. Onze betrokken, goed gekwalificeerde medewerkers zijn er samen, met ouders en verzorgers, verantwoordelijk voor dat de mogelijkheden van het kind optimaal en met geloof in eigen kunnen worden benut.'

 

Missie

De missie van de PWA-school zegt kernachtig wat het bestaansrecht van onze school is en waar we in de toekomst naartoe willen. De missie beschrijft wat we doen en waarom.

Missie PWA-school

Onze school biedt kwalitatief optimaal onderwijs en zorg aan kinderen met een verstandelijke beperking op basis van een passend onderwijsaanbod. 

Onze leerlingen zijn de regisseur of mede-regisseur van hun eigen ontwikkelingsproces. Ons multidisciplinaire team is ingespeeld op deze nieuwe werkwijze en de medewerkers bieden leerlingen in nauwe samenwerking optimale begeleiding op maat.

  • Onze school helpt leerlingen op individuele wijze op weg naar een op maat gesneden toekomst waarin ze zichzelf kunnen redden. 
  • We bieden onderwijs en begeleiding op locaties met een sterk open karakter, die aangepast is op de diversiteit aan problematiek van de kinderen en die optimaal aansluit bij ons onderwijsconcept.

Strategie en doelstellingen 

  • Pilots en onderwijsinnovatie
  • Invoering ICT en digitaal netwerk
  • De dependance
  • Zorgstructuur verbeteren, inclusief handelingsplannen en leerlingvolgsysteem
  • Verdergaande samenwerking met collega-scholen (REC), regulier onderwijs en het ons omringende netwerk
  • Samenwerking en afstemming met het regulier onderwijs door middel van ambulante begeleiding
  • Positieve besluitvorming van gemeente met betrekking tot nieuwbouw
  • Positieve krachten binnen ons eigen team, veranderingsgezinde teamleden.